Menu

Home Over Indapp Garantievoorwaarden Indapp

Garantievoorwaarden Indapp

 1. Indapp verleent op door haar nieuw geleverde voorzetapparatuur voor vorkheftrucks 5 jaar garantie vanaf het moment van aflevering, dit alleen op materiaal- en/of constructiefouten. De verdere inhoud van de garantie en de voorwaarden waaronder deze garantie wordt verleend worden hierna nader omschreven.
 2. De garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het geleverde of een onderdeel daarvan, ingeval het geleverde inderdaad, naar het oordeel van Indapp, defect is. Het arbeidsloon is bij de garantie inbegrepen, mits koper er voor zijn rekening en risico voor heeft gezorgd dat Indapp zonder bijkomende werkzaamheden en reiskosten het garantiewerk kan verrichten. Eventuele wettelijke heffingen zoals invoerrechten, omzetbelasting etc. op de in het kader van de garantie te verstrekken gratis onderdelen zijn niet in de garantie inbegrepen.
 3. Het garantiewerk wordt naar keuze van Indapp verricht, òf op het bedrijf van koper, òf op het bedrijf van Indapp (waaronder ook verstaan dient te worden een door Indapp aan te wijzen locatie), waarbij het betreffende apparaat voor rekening en risico van de koper reist, zowel naar Indapp (c.q. de door haar aan te wijzen locatie) toe, als terug naar koper.
 4. Mocht reparatie of vervanging voor Indapp tot hogere kosten leiden dan het aankoopbedrag van sec het defecte apparaat exclusief BTW, of mocht reparatie/vervanging naar het oordeel van Indapp niet mogelijk zijn, dan heeft Indapp het recht de overeenkomst te ontbinden, het aankoopbedrag te retourneren en het defecte apparaat te behouden, zonder dat er enige verplichting tot schadevergoeding voor Indapp ontstaat.
 5. Er is geen aanspraak op garantie wanneer:
  de garantie-aanvraag niet binnen 4 weken na ontdekking van het defect schriftelijk bij Indapp ingediend is op het door Indapp daartoe aan te leveren/aangeleverde aanvraagformulier
  er sprake is geweest van onoordeelkundig of onjuist gebruik/onderhoud van het apparaat, waaronder begrepen een gebruik in strijd met de instructies en ook een gebruik dat afwijkt van het bij aankoop beoogde gebruik; voor wat betreft een defect aan de hydrauliek (hydraulica of hydraulische componenten en/of aansluitingen) dient koper voor een geldig beroep op de garantie aan te tonen dat hij ter zake conform de instructies heeft gehandeld/gemonteerd er werkzaamheden zoals reparatie, wijziging, demontage etc. aan het apparaat zijn verricht door anderen dan Indapp
  er ondanks het defect met het apparaat is doorgewerkt de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het beoogde gebruik van het apparaat
  koper niet aan al zijn verplichtingen, ook die verplichtingen uit andere hoofde dan ter zake het defecte apparaat, jegens Indapp (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan ingeval van faillissement c.q. surséance van betaling c.q. schuldsanering (WSNP) van koper.
 6. Een verleende garantie laat geen nieuwe garantietermijn ingaan. De oorspronkelijke garantietermijn van vijf jaar na aanschaf van het apparaat blijft van kracht.
 7. Aanspraken uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
 8. De aansprakelijkheid van Indapp ter zake het niet nakomen van haar garantieverplichtingen is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden met een maximum van het door Indapp in rekening gebrachte aankoopbedrag (waarmee bedoeld is het sec voor het defecte apparaat berekende bedrag exclusief BTW). Indapp is daarvoor pas aansprakelijk indien zij door koper in gebreke is gesteld, een redelijke termijn voor nakoming van haar garantieverplichtingen heeft gekregen, en desondanks in gebreke is gebleven.
 9. Buiten deze garantie is elke aansprakelijkheid uitgesloten met uitzondering van de in de algemene voorwaarden van Indapp genoemde gevallen. Indapp is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bijkomende schade en/of schade toegebracht aan zaken en/of personen, door welke oorzaak ook ontstaan. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW.

Waarom kiezen voor Indapp

bel nu