Menu

Home Algemene voorwaarden Indapp

Algemene voorwaarden Indapp

1. Definitie

Aanbieding(en)
en Aanbod: Ieder aanbod van Indapp tot het aangaan van een Overeenkomst;
Diensten: Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welken aard dan ook, die door Indapp worden verricht, in de ruimste zin;
Indapp: De besloten vennootschappen Indapp B.V. (KvK-dossiernummer 05039988) en Indapp Productie B.V. (KvK-dossiernummer 05065195), beiden gevestigd te Staphorst, en de besloten vennootschappen MM Equipment Holding B.V. (KvK-dossiernummer 08168638) en Mondial Machinery B.V., tevens handelend onder de naam M-Stables (KvK-dossiernummer 08107223), beiden gevestigd te IJhorst, zijnde de gebruikers van de Voorwaarden;
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Producten door Indapp aan Wederpartij en/of het door Indapp verlenen van Diensten aan Wederpartij;
Partij(en): Indapp en Wederpartij c.q. ieder voor zich;
Producten: Alle zaken van stoffelijke aard die door Indapp ter verkoop worden aangeboden c.q. verkocht en geleverd;
Voorwaarden: Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Indapp;
Wederpartij: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Indapp een Aanbod doet en/of met wie Indapp een Overeenkomst aangaat.

 

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.
2.2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Indapp uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Indapp van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
2.4. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
2.5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

 

3. Aanbiedingen
3.1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
3.2. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Indapp gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Indapp worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Indapp tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.
3.3. Een door Wederpartij gegeven opdracht wordt door Indapp bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
3.4. Als Wederpartij aan Indapp met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Indapp uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Indapp voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen en dergelijke.
3.5. Als een Aanbod wordt gedaan op verzoek van Wederpartij en dit Aanbod niet wordt aanvaard, heeft Indapp het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar Aanbod te doen bij Wederpartij in rekening te brengen.

 

4. Totstandkoming van overeenkomsten
4.1. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:
a. door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;
b. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
4.2. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
4.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen (waaronder tevens wordt verstaan meerwerk) op de Overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding hiervan door Indapp. Indapp is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Indapp is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.
4.4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Indapp binden Indapp slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Indapp schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.

 

5. Prijzen en betaling
5.1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief verpakkings-, transport- en afleveringskosten (in de breedste zin) en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welken aard dan ook.
5.2. Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan Indapp zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
5.3. Indapp is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Indapp bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.
5.4. Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Indapp aangegeven bank- of girorekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Indapp bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.
5.5. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Indapp om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.
5.6. Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 5.5, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
5.7. Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
5.8. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Indapp op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Indapp jegens Wederpartij.
5.9. Indapp is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Indapp aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
5.10. Alle vorderingen van Indapp op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Indapp omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Indapp;
b. indien Indapp de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 3 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
c. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op de Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

6. Prijswijziging
6.1. Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Indapp nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Indapp) worden doorberekend aan Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
6.2. Indien echter de verhoogde prijs die Indapp wenst te hanteren als bedoeld in artikel 6.1 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan tien procent (10%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat Indapp in dat geval onder geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

7. (op)Levertijd
7.1. De door Indapp in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
7.2. De door Indapp opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Indapp en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
7.3. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Indapp er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
7.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Indapp bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Indapp de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Indapp kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Indapp dit toelaat.
7.5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Indapp wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Indapp kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Indapp dit toelaat.
7.6. Indapp is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 7.4 en 7.5 van deze Voorwaarden, terzake Producten alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Indapp en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Vervoer, risico en levering van Producten
8.1. Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Producten gaat op haar over af magazijn van Indapp, dan wel het magazijn van een door Indapp ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms). Alle Producten worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij Indapp tijdig verzoekt de Producten tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren, worden Producten door of namens Indapp onverzekerd getransporteerd.
8.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Wederpartij uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Producten door Indapp gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.
8.3. Indapp heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door Indapp ingeschakelde derde, aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Het door of namens Wederpartij ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door Indapp van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Producten.
8.4. Het door Indapp aan Wederpartij ter aflevering aanbieden van bestelde Producten wordt gelijk gesteld met levering van deze Producten. Indien Wederpartij weigert de ter aflevering aangeboden Producten in ontvangst te nemen, zal Indapp de betreffende Producten gedurende vijftien (15) werkdagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na ommekomst van deze termijn is Indapp niet langer verplicht om de door Wederpartij bestelde Producten ter beschikking van Wederpartij te houden en is zij gerechtigd om de Producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Wederpartij blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Producten op eerste verzoek van Indapp af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Wederpartij tevens verplicht is de schade van Indapp te vergoeden die voorvloeit uit de eerdere weigering van Wederpartij om de betreffende Producten in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
9.1. Alle geleverde Producten blijven uitsluitend eigendom van Indapp tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met de Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door Indapp geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Indapp-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
9.2. Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
9.3. Nadat Indapp haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Producten terughalen. Wederpartij staat Indapp toe de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden.
9.4. Als Indapp geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Indapp te verpanden of te verhypothekeren.

10. Klachttermijnen en garantie
10.1. Wederpartij is verplicht de door Indapp geleverde Producten en/of verrichte Diensten onmiddellijk na (op)levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient Wederpartij binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Indapp mededeling te doen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.
10.2. Andere gebreken aan geleverde Producten en/of verrichte Diensten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan Indapp worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.
10.3. Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Wederpartij aangewezen door Indapp. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.
10.4. Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Indapp van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Indapp worden gebracht.
10.5. Op Indapp rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Indapp (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
10.6. Een vordering betreffende een door Indapp geleverd Product en/of verrichte Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Producten en/of Diensten, ook niet indien deze te leveren Producten en/of Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.
10.7. Indapp staat gedurende de in de opdrachtbevestiging genoemde termijn, doch nimmer langer dan twaalf maanden na levering, in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde Producten en/of verrichte Diensten. Om op deze garantie aanspraak te maken dient Wederpartij tijdig, als bedoeld in dit artikel, melding te maken van haar klachten.
10.8. Een beroep op garantie als bedoeld in artikel 10.7 is uitgesloten indien de er sprake is van normale slijtage en/of ondeskundig gebruik. Daarnaast is kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt indien Wederpartij zonder toestemming van Indapp werkzaamheden aan de Producten heeft (laten) verricht(en) (door derden).

11. Vervaltermijnen
11.1. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Indapp in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij Indapp.
11.2. In het geval binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn door Wederpartij een schriftelijke claim is neergelegd bij Indapp in verband met door haar geleverde Producten en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien Indapp niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 17 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

12. Ontbinding
12.1. Indapp heeft het recht de Overeenkomst, geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden – zonder dat op Indapp in dat kader jegens Wederpartij enige verplichting tot schadevergoeding rust – indien:
Indapp Wederpartij in gebreke heeft gesteld en een termijn heeft gegeven van (minimaal) vijf (5) dagen als:

a. Wederpartij een van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
In alle andere gevallen zonder dat er een verplichting tot ingebrekestelling bestaat aan de zijde van Indapp, waaronder indien:
b. Wederpartij in surseance verkeert of een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan;
c. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, of een aanvraag tot faillissement tegen of door Wederpartij wordt ingediend;
d. Op Wederpartij – indien het een natuurlijke persoon betreft – de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
e. door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Wederpartij;
f. Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien Wederpartij een natuurlijk persoon is, de Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
g. zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Indapp in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Indapp.
12.2. In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden op een of meer van de gronden als hierboven vermeld onder artikel 12, heeft Indapp recht op vergoeding door Wederpartij van de door haar geleden vermogensschade.

13. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Indapp gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
13.2. De verplichting tot schadevergoeding van Indapp op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Indapp uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als Indapp om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Wederpartij kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Wederpartij kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Indapp.
13.5. Indapp is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Wederpartij aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Wederpartij vrijwaart Indapp voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Indapp geleverde producten en/of materialen. Wederpartij is gehouden alle voor Indapp in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Indapp kan worden toegerekend.
14.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van:
a. Problemen van en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers van Indapp, waaronder nutsbedrijven;
b. het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden;
c. opzet of grove schuld van hulppersonen;
d. werkstaking;
e. bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Indapp;
f. brand;
g. bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen);
h. overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op Europees niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;
i. oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg;
j. sabotage;
k. vervoersstremmingen;
l. machinebreuk.
14.3. In geval van overmacht heeft Indapp de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Indapp onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Indapp conform artikel 14.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
14.4. Indien Indapp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

15. Geheimhouding
15.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Indapp gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Indapp zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Indapp niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Indapp de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte afbeeldingen, tekeningen, (proef)- modellen, programmatuur en dergelijke.
16.2. De rechten op de in 16.1 bedoelde gegevens blijven eigendom van Indapp ongeacht of aan Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen door Wederpartij zonder uitdrukkelijke toestemming van Indapp niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op alle door Indapp gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing op Overeenkomsten en wordt door Partijen uitgesloten.
17.2. Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Versie: 2014
De algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Indapp zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar: 0522-464141 of info@indapp.eu.

Waarom kiezen voor Indapp

bel nu